Vakıa suresinden sonra okunacak dua türkçe | Vakıa suresinin duası nedir? - Şartları Neler

Vakıa suresinden sonra okunacak dua türkçe | Vakıa suresinin duası nedir?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 3,33 out of 5)
Loading...

Vakıa suresinden sonra okunacak dua arapçası, vakıa suresi dua ve zikir, vakıadan sonra hangi dua okunursa kabul olur

Anasayfa > Genel > Vakıa suresinden sonra okunacak dua türkçe | Vakıa suresinin duası nedir?
12 Şubat 2019
24.818 okunma
Vakıa suresinden sonra okunacak dua türkçe | Vakıa suresinin duası nedir?

Vakıa suresinden sonra okunacak dua hangisidir? Zenginlik, bolluk bereket getiren bu sureyi okuduktan sonra okumanız gereken dua aşağıdadır.

Allah inancı olan kimseler ona ellerini açar ve dua eder. İnanarak ve içten gelerek edilen duaları Allah görür. Bir kimse dünyada sıkıntı içerisine girip de bu sıkıntılardan kurtulmak isterse, kazancının bollaşmasını, işlerinin yolunda gitmesini istiyorsa Vakıa suresini okumalıdır. Mümkün olması halinde 7 kez ya da ihtiyaç durumlarında bir seferde birkaç kişiyle 41 kez hem Vakıa suresi hem de bununla birlikte Vakıa duası okunur.

Vakıa suresi ne için okunur? | Vakıadan sonra okunacak dua

Vakıa suresi dünya içerisinde kişilerin yaşadıkları iç sıkıntıları çözmesi, kazanç durumları, işlerinin hayırlı ve yolunda gitmesi gibi durumlarda okunur. Bu sure pek çok kişi tarafından iç sıkıntıları, işlerin kötü gitmesi gibi durumlar için okunmuş olup, olumlu sonuçlar vermiştir. Vakıa suresini 7 kez okumak gerekir. Surenin okunmasının ardından Vakıa duası da okunmalıdır.

Vakıa suresinden sonra okunan Vakıa duası nasıldır?

Vakıa suresinden sonra okunacak dua Vakıa duası olup surenin ardından bu duanın okumasıyla olumlu sonuçlar alacaksınız.

  1. Bismillahirrahmanirrahıym.
  2. Allahümme inni es’elüke bi mak’adil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike ve bismikel a’zam.Ve bi cemiy’ı esmaikel hüsna ve kelimâtiket tâmmâtil mübârakâtilleti lâ yücâvizühünne berrün ve lâ fâcir.
  3. En tusalliye alâ seyyidina Muhammedin ve en terzükani ılmen nâfian ve rızkan vâsian halâlen tayyiben min ğayri kedd.
  4. Yâ ğâ liben ğayra mağlûbin ğallibni alâ a’dâiy Yâ vâsial mağfirah.Iğfir lenâ ya râzikas sekaleyni ürzükna.
  5. Allahümme in kâne rızki fis semai  fe enzilhü   ve in kâne fil erdi ve ahrichü ve in kâne beıyden fe karribhü ve in kâne kaliylen fe kessirhü ve in kane kesiyran  fe bârik li fıyh.
  6. Allahümme mec’al li yedel ulyâ ve lâ tec’alli yedes süfla.
  7. Yâ fettahu  Ya Razzaku Yâ aliymüftah lenâ fe  ente hayrul fatihıyne verzukna fe ente heyrur razıkıyn..
  8. Allahümme in küntü fi ümmül kitabi şakıyyen mahrûmen ve mükteran aleyye rızki femhu min ümmil kitâbi şekaveti ve hurmani vaktirari rızki.
  9. Vektübni seıyden merzûkan müveffekan bil hayrât.
  10. İnneke müciybüd deavât.

Vakıa duası Vakıa suresinden önce mi okunur?

Vakıa duası Vakıa suresinin ardından okunmalıdır. Vakıa suresi de hemen aşağıda yer almaktadır.

Vakıa suresinin duası nedir?
Vakıa suresini okuduğunuzda “Allahümme inni es’elüke bi meagidil ızzi min arşike ve münteher rahmeti min kitâbike” cümlesiyle başlayan Vakıa duası bulunuyor. Bunu da okuyarak, Allah’tan ne murat ve niyazınız varsa isteyebilirsiniz.
Vakıa Suresi hangi saatte okunur?
Resulullah Vakıa suresinin akşam namazlarından sonra okunmasını tavsiye etmiştir. Fakirlikten kurtulmak isteyenler, yoksulluktan bıkanlar, rızık, bolluk ve bereket isteyen kişilerin akşam namazından sonra okunması uygundur ve aksatılmadan devam edilmesi gerekir
Vakıa Suresi 40 gün okunursa ne olur?
Vakıa suresinin 40 gün boyunca 40 kez okunması fakirliği def etmek için birebirdir. 40 gün boyunca aksatmadan 40 kez okuyan kişilere Allah’u Teâla helal rızık nasip eder. Vakıa suresi ikindi namazının hemen arkasından ara verilmeden 14 kez okunursa bolluk ve bereket yağmur gibi hanesine yağar.
Zengin olmak için hangi dua okunur?
Zenginlik Duası Okunuşu: “Allahümme Ya Ganiyyü, Ya Hamidü, Ya Mübdiü, Ya Mu’idü, Ya Rahimü, Ya Vedüd. Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike Ammen Sivake.” Zenginlik Duası Anlamı: “Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!

Vakıa suresinin Türkçe okunuşu;

Bismillahirrahmanirrahim

1. İza veka’atilvaki’atu.

2. Leyse livak’atiha kazibetun.

3. Hafıdatun rafi’tun.

4. İza ruccetil’ardu reccen.

5. Ve bussetilcibalu bessen.

6. Ve fekanet hebaen munbessen.

7. Ve kuntum ezvacen selaseten.

8. Feashabulmeymeneti ma ashaulmeymeneti.

9. Ve ashabulmeş’emeti ma ashabulmeş’emeti.

10. Vessabikunessabikune.

11. Ulaikelmukarrabune.

12. Fiy cennatin na’ıymi.

13. Sulletun minel’evveliyne.

14. Ve kaliylun minel’ahıriyne.

15. ‘ala sururin medunetun.

16. Muttekiiyne ‘aleyha mutekabiliyne.

17. Yetufu ‘aleyhim veldanun muhalledune.

18. Biekvabin ve ebariyka ve ke’sin min ma’ıynin.

19. La yusadda’une ‘anha ve la yunzifune.

20. Ve fakihetin mimma yetehayyerune.

21. Ve lahmi tayrin mimma yeştehune.

22. Ve hurun ‘ıynun.

23. Keemsalillu’luilmeknuni.

24. Cezaen bima kanu ya’melune.

25. La yesme’une fiyha lağven ve la te’siymen.

26. İlla kıylen selamen selamen.

27. Ve ashabulyemiyni ma ashabulyemiyni.

28. Fiy sidrin mahdudin.

29. Ve talhın mendudin.

30. Ve zıllin memdudin.

31. Ve main meskubin.

32. Ve fakihetin kesiyretin.

33. La maktu’atin ve la memnu’atin.

34. Ve furuşin merfu’atin.

35. İnna enşe’nahunne inşaen.

36. Fece’alnahunne ebkaren.

37. ‘Uruben etraben.

38. Liashabilyemiyni.

39. Sulletun minel’evveliyne.

40. Ve sulletun minelahiriyne.

41. Ve ashabuşşimali ma ishabuşşimali.

42. Fiy semumin ve hamiymin.

43. Ve zıllin min yahmumin.

44. La baridin ve la keriymin.

45. İnnehum kanu kable zalike mutrefiyne.

46. Ve kanu yusırrune ‘alelhınsil’azıymi.

47. Ve kanu yekulune eiza mitna ve kunna turaben ve ‘ızamen einne lemeb’usune.

48. Eve abaunel’evvelune.

49. Kul innel’evveliyne vel’ahıriyne.

50. Lemecmu’une ila miykati yevmin ma’lumin.

51. Summe innekum eyyuheddallunelmukezzibune.

52. Leakilune min şecerin min zakkumin.

53. Femaliune minhelbutune.

54. Feşaribune ‘aleyhi minelhamiymi.

55. Feşaribune şurbelhiymi.

56. Haza nuzuluhum yevmeddiyni.

57. Nahnu halaknakum felevla tusaddikune.

58. Efereeytum ma tumnune.

59. Eentum tahlukunehu em nahnulhalikune.

60. Nahnu kadderna beynekumulmevte ve ma nahnu bimesbukıyne.

61. ‘Ala en nubeddile emsalekum ve nunşiekum fiy ma la ta’lemune.

62. Ve lekad ‘alimtumunneş’etel’ula felevla tezekkerune.

63. Efereeytum ma tahrusune.

64. Eeentum tezre’unehu em nahnuzzari’une.

65. Lev neşa’u lece’alnahu hutamen fezaltum tefekkehune.

66. İnna lemuğremune.

67. Bel nahnu mahrumune.

68. Efereeytumulmaelleziy teşrebune.

69. Eentum enzeltumuhu minelmizni em nahnulmunzilune.

70. Lev neşa’u ce’alnahu ucacen felevla teşkurune.

71. Efereeytumunnarelletiy turune.

72. Eentum enşe’tum şecereteha em nahnul munşiune.

73. Nahnu ce’alnaha tezkireten ve meta’an lilmukviyne.

74. Fesibbıh bismi rabbikel’azıymi.

75. Fela uksimu bimevakı’ınnnucumi.

76. Ve innehu lekasemun lev ta’lemune ‘azıymun.

77. İnnehu lekur’anun keriymun.

78. Fiy kitamin meknunin.

79. Lya yemessuhu illelmutahherune.

80. Tenziylun min rabbil’alemiyne.

81. Efebihazelhadiysi entum mudhinune.

82. Ve tec’alune rizkakum ennekum tukezzibune.

83. Felevla iza beleğatilhulkume.

84. Ve entum hıyneizin tenzurune.

85. Ve nahnu akrebu ileyhi minkum ve lakin la tubsırune.

86. Felevla in kuntum ğayre mediyniyne.

87. Terci’uneha in kuntum sadikıyne.

88. Feemma in kane minelmukarrebiyne.

89. Feravhun ve reyhanun ve cennetu na’ıymin.

90. Ve emma in kane min ashabilyemiyni.

91. Feselamun leke min ashabilyemiyni.

92. Ve emma in kane minelmukezzibiyneddalliyne.

93. Fenuzulun min hamiymin.

94. Ve tasliyetu cahıymin.

95. İnne haza lehuve hakkulyakıyni.

96. Fesebbih bismi rabbikel’azıymi.

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/esinin-seni-sevmesi-icin-44-kere-okunacak-dua/

https://sartlari.com/bireysel-emeklilik-10-yil-sonra-ne-kadar-para-alirim/

https://sartlari.com/kuran-i-kerim-okumadan-once-okunacak-dua/

https://sartlari.com/eve-girerken-dua/

https://sartlari.com/yeniden-dirilecegine-inanan-bir-insanla-inanmayan-bir-insan/