Eşimin beni sevmesi için esmaül hüsna | Eşin seni sevmesi için dua - Şartları Neler

Eşimin beni sevmesi için esmaül hüsna | Eşin seni sevmesi için dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (52 votes, average: 3,02 out of 5)
Loading...

44 defa okunan aşk duası, resime okunan aşk duası, şekere okunan muhabbet duaları, kocanın seni sevmesi için ömür boyu dua, kocanın karısına düşkün olması için dua, suya okunan muhabbet duası, eşimle aramın düzelmesi için dualar. sevdiğinin seni çok sevmesi için dua, kocamın beni sevmesi için dua arıyorum diyenler detaylar yazımızda.

Anasayfa > Genel > Eşimin beni sevmesi için esmaül hüsna | Eşin seni sevmesi için dua
09 Şubat 2019
98.970 okunma
Eşimin beni sevmesi için esmaül hüsna | Eşin seni sevmesi için dua

Eşimin beni sevmesini istiyorum diyebilirsiniz, mutlu bir yuvanın sırrı budur. Bunu dememek için evlenmeden önce sevilip sevildiğinizden emin olmaya çalışın. Eğer Allah sizin için doğru kişi oysa sizi seven birini zaten size göndermiş olurdu. Ancak bunu dua ile değiştirmek isterseniz de Hakk yolu size açıktır.

Sevdiğinin seni deliler gibi sevmesi için dünyadaki en etkili dua yazımızda; Eşini aşık etmek için dualara başvurulabilir. Evlilikte çiftlerden birisinin sevgisi zaman içerisinde azalabilir. Bu sevginin azalmasının da çeşitli nedenleri olabilir. Böyle durumlarda karşı taraf da hangi yola başvuracağını bilemez. Karmaşık duygular içine girildiğinde de eşinin kendine aşık olabilmesi için dualara başvurulabilir. Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua çeşidi vardır. Bu dualar muhabbeti arttırmak için edilebildiği gibi aşık edebilmek için de tercih edilir.

Aşık Etme Duaları | Eşinin seni sevmesi için dua

Bu dualar uzaktan hoşlanılan bir kişinin kendisine aşık edebilmek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra aşık etme dualarına başvurmanın bir diğer nedeni ise evli çiftlerinden birisinin sevgisinin azalmasıdır. Böyle durumlarda da tarafların yeniden birbirlerine aşık olabilmesi için bu dualara başvurulabilir.

Bu dualar edilirken kesinlikle art niyetten kaçınılmalıdır. Şayet tamamen iyi niyetli bir şekilde aşık etme duası okunuyorsa bu duanın etki etme ihtimali oldukça yüksektir. Alimler tarafından bu duaların üç gün üst üste okunması tavsiye edilir.

Esma ve Felak Suresi İle Aşık Etme | Eşimin beni sevmesi için dua

Eşin kendisine aşık olabilmesi için başvurulabilecek dualardan bir tanesi Felak Suresidir. Bu sure günde en az 7 kere okunmalıdır. Bunun yanı sıra okunması gereken dua Ya Rahman Esmasıdır. Bu esmanın da 21 kez okunması gerekir. Üst üste Felak suresi ve Ya Rahman Esmasının okunması duaların etkisini arttıracaktır. Bundan dolayı da en çok tercih edilen dualar onlardır.

Bağlama Büyüleri

Eşin yeniden sevgisini kazanabilmek için tercih edilen yollardan bir tanesi de bağlama büyüleridir. Bu büyüler sayesinde gözü dışarıda olan eş yeniden karısını ya da kocasını sevmeye başlar. Bunun için çeşitli büyüler vardır. Bunlarda bir tanesi Hüddam Beşir Efendi aracılığı ile yapılandır. Bu büyü için gerekli olan malzemeler ise şunlardır:

 • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı,
 • 1 kesme şeker.

Bu malzemelerin edinilmesinin ardından Hüddam Beşir Efendiye seslenerek bağlama büyüsü yapılabilir. Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua olduğu gibi büyüler de vardır. Kişiler hangi yol ile eşlerinin sevgisini kazanmak istiyorlarsa onu deneyebilir.

Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua -1

Duanın okunuşu :
Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm

Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua;  Türkçe Okunuşu
O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

44 Kere Okunacak Dua-2

Yusuf Suresi’ni bir kağıda yaz.

(sayfa 353) ayetini yedi defa yaz. Yazılan bu kağıdı kendinin ve eşinin başına hafifçe sür. Allah’ın izni ile birbirinizi seversiniz. Bundan sonra: (sayfa 354) ayeti kerimesi yazılarak tatlı bir yemeğe karıştırılarak yedirilmelidir.

Yusuf Suresi Okunuşu

 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın
 2. İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun
 3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın
 4. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın
 5. Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın
 6. Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım
 7. Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın

 8. İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın
 9. Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn
 10. Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın
 11. Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun
 12. Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun
 13. Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun

 1. Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun
 2. Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun
 3. Ve cau ebahüm ışaey yebkun
 4. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn
 5. Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun
 6. Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun
 7. Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın

Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

 1. Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın
 2. Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun
 3. Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu min ıbadinel muhlesıyn
 4. Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım
 5. Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın
 6. Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn
 7. Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn inne keydekünne azıym
 8. Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik inneki künti minel hatıın
 9. Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fı dalalim mübın
 10. Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım
 11. Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın
 12. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın

Festecabe lehu rabbühu

fe sarafe anhü keydehünn innehu hüves semıul alım

 1. Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn
 2. Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma innı eranı a’sıru hamra ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı hubzen te’külüt tayru minh nebbi’na bi te’vılih inna nerake minel muhsinın
 3. Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma zaliküma mimma alemenı rabbı innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun
 4. Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya’kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey’ zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
 5. Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar
 6. Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta’büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan

 1. Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid’a sinın
 2. Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya ta’bürun
 3. Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te’vılil ahlami bi alimın
 4. Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun
 5. Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun
 6. Kale tezraune seb’a sinıne deeba fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun
 7. Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun
 8. Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun
 9. Ve kalel melikü’tunı bih fe lemma caehür rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne eydiyehünn inne rabbı bi keydihinne alım
 10. Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’ kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn

Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın

 1. Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym
 2. Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
 3. Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
 4. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın
 5. Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun
 6. Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun
 7. Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi ehıl leküm min ebıküm ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın

Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun

 1. Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun
 2. Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun
 3. Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun
 4. Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın
 5. Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır
 6. Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl
 7. Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey’ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun
 8. Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun

Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun

 1. Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun
 2. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun
 3. Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym
 4. Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn
 5. Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın

Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh kezalike necziz zalimın

 1. Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa’ ve fevka külli zı ılmin alım
 2. Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana vallahü a’lemü bima tesıfun
 3. Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinın
 4. Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna metaana ındehu inna izel le zalimun

 1. Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya kale kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf fe len ebrahal erda hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı ve hüve hayrul hakimın
 2. İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn
 3. Ves’elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha ve inna lesadikun
 4. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım

Ve tevella anhüm ve kale ya esefa

ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym

 1. Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın
 2. Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a’lemü minellahi ma la ta’lemun
 3. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun
 4. Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn
 5. Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun
 6. Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın
 7. Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
 8. Kale la tesrıbe aleykümül yevm yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın
 9. İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye’ti besıyra ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn
 10. Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun
 11. Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım

Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la ta’lemun

 1. Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın
 2. Kale sevfe estağfiru leküm rabbı innehu hüvel ğafurur rahıym
 3. Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın

 1. Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı inne rabbı latıyfül lima yeşa’ innehu hüvel alımül hakım
 2. Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn
 3. Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
 4. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın
 5. Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemın

Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun

 1. Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
 2. E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun
 3. Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
 4. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav e fe la ta’kılun
 5. Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’ ve la yüraddü be’süna anil kavmil mücrimın
 6. Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun

Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua; bu şekilde uzun bir duadır. Ancak bu kişinin sizin için hayırlı olup olmadığını sorgulamalısınız. Belki de İlahi sizi koruyordur. Aslında onunla olmanın ne kadar kötü olduğunu yıllar sonra anladığınızda keşke bu duayı yapmış olmasaydım diyebilirsiniz. En iyisi Hakk’tan hayırlısını dilemektir. Sizi sevmeyen biri ile olmanızı Allah istemez. Bırakın sizi korusun ve sizi sevmeyen kişiden uzak durun. Siz bilemezsiniz Allah bilir, sizin için doğru kişi o olsaydı zaten sizi severdi.

Salih Olmayan Eşi Düzeltmek İçin Dua; 

Allah’ın size salih bir koca nasip etmediyse, kocanız sizi sevmiyorsa o zaman Yüce Allah’ın dediği gibi dua etmelisiniz: “Bana dua edin, size icabet edeyim.” Dua, birçok insanın evlilik de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları şeyleri istemeyi ihmal ettiği bir şeydir.

Aşağıda eşinizin göz açıp kapayıncaya kadar sizi sevmesini sağlayan bir duadan bahsedeceğiz:

 • Ey Allah’ım, şerefli isminle, nurlu yüzünün nuruyla ve kadim krallığınla senden istiyorum, Ey diri Kayyum, senden göklerin ve yerin ışıldadığı adınla ve senin adınla istiyorum.
 • Hangi ilk ve son reform edilir. Ey her diriden önce diri, ey her diriden sonra diri, Ey diri yokken diri, ey ölüleri dirilten ve dirilerin fanisi…
 • Ey canlı, senden başka ilah yoktur, beni falanla buluştursun ve “evlendiğini kişinin adını anın”.
 • Allah’ım sen kadirsin ben değilim sen bilirsin ben bilmem sen gaybı bilensin Benim için hayırlıysa onu benim için takdir et; eğer ondan başka dinimde dünya ve ahirette benim için hayır varsa, onu benim için takdir et.
 • Güzel görkemin, eşsiz krallığın ve tahtının sütunlarını dolduran yüzünün ışığı adına senden istiyorum.
 • Beni sevdiğin ve benim için kabul ettiğin salih bir koca ile kutsaman ve ondan bana iyi bir zürriyet vermendir.
 • Allah’ım ben çekindim, senin şu sözün uğrunda beni kocamın sevgisi ile zenginleştir: ” Allah lütfundan kendilerini zenginleştirinceye kadar sakınsınlar. Yasin’in ve Hikmetli Kur’an’ın, Taha’nın ve Büyük Kur’an’ın hürmetine Allah’ım, ey soru soranların ihtiyaçlarını karşılamaya gücü yeten. Ey vicdanında olanı bilen, ey mazlumlardan kurtar, bana iyi bir koca olarak kabul edeceğin hayırlı bir koca yap.

Eşi bir saniyede getirmek için bir dua

Birçok kadın, Yüce Allah’ın dualarında okumayı tercih ettiği en iyi duaları arıyor. Ancak unutmamak gerekir ki, mağfiret dilemek daveti kabul etmenin anahtarıdır, çünkü işlediğimiz günahlar Yüce Allah ile aramızda bir engel teşkil eder ve genel olarak rızkı da engeller. Bu nedenle namazda ve her vakitte mağfiret dilemek farzdır. Bu dualar arasında şunlar vardır:

 • Allah’ım, senin sevginden ve sevgili Peygamberinin sevgisinden sonra “evlendiğin kişinin adını an” beni sevdir ve onu bana ver ve bana ver.
 • Ve senin sünnetine ve sevgili, asil Peygamberinin sünnetine göre helallerle, Aziz ve Celil olan, Aziz ve Celil olan Allah’ın adıyla evlendik.
 • Ve Allah’ın namına değer veren herkes kibirlenir, ey sevgili, senin izzetinle güçlenirsin, öyleyse senin şerefinden gurur duyan kibirlenir ve ondan sonra rezillik yoktur ve senin şerefine övünen alçaltılmıştır.
 • Ey büyüklük işlerinde yüce, O’ndan başka ilah yoktur, diridir, diridir ve ey Allah, Âdem oğullarının kalplerine samimiyet, şefkat ve sevgi yerleştirir.
 • Ve tüm kızları Havva’nın özellikle kalbinin “Ve kocan olan kişinin adını an.” Allah’ın şahidi için uzuvlarını tutup tuttum ve O Allah’tır ve Allah yeterVe Allah’ın salat ve selamı ümmi peygamber efendimiz Muhammed’e, onun ailesine ve ashabına olsun ve Allah’ın salât ve selâmı kıyâmet gününde olsun ve hamd âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.
Eşini kendine nasıl aşık edersin dua?
Sehhirli “sevdiğin kişinin ismi” bi hakki ayetiş şerifeti. Bismillâhirrahmânirrahîm. Ve izâ lekûllezîne âmenû kâlû âmennâ ve izâ halâ ba’duhüm ilâ ba’dın kâlû ettühaddisû nehüm bimâ fetehallâhü aleyküm liyühâccûküm bihi ınde rabbiküm efelâ ta’kılûn. Ve kânû min kablü yesteftihûne alellezîne keferû.
Kocayı kendine bağlamak için hangi dua okunur?
“İnnema emruhu iza erade şey’en en yekule lehu kün fe’yekün. Fe-subhanellezi bi yedihi melekütü külli şey’in ve ileyhi turceun.”
Birinin seni sevmesi için hangi dua okunur?
Fe-in tevellev fe-kul hasbiyellahü lailahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbül arşil azim. Bu ayet hakkında Sahabei Kiramdan EbüdDerda Hazretleri, Peygamber Efendimizden şöyle bir hadisi şerif nakletmektedir; ‘Bir kimse bu ayeti her gün yedi defa okumaya devam ederse, her dileğine ulaşması için bu ona yeter. ‘

İlginizi Çekebilir;

https://sartlari.com/kuran-i-kerim-okumadan-once-okunacak-dua/

https://sartlari.com/lgsden-once-okunacak-dua/

https://sartlari.com/vakia-suresinden-sonra-okunacak-dua/

https://sartlari.com/fransizca-ask-sozleri/

https://sartlari.com/asik-edici-sozler/