Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 votes, average: 3,11 out of 5)
Loading...

Okuma süresi: 9 dakika 44 defa okunan aşk duası, resime okunan aşk duası, şekere okunan muhabbet duaları, kocanın seni sevmesi için ömür boyu dua, kocanın karısına düşkün olması için dua, suya okunan muhabbet duası, eşimle aramın düzelmesi için dualar.

Anasayfa > Genel > Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua
09 Şubat 2019
14.814 okunma
Eşinin Seni Sevmesi İçin 44 Kere Okunacak Dua
Okuma süresi: 9 dakika

Eşini aşık etmek için dualara başvurulabilir. Evlilikte çiftlerden birisinin sevgisi zaman içerisinde azalabilir. Bu sevginin azalmasının da çeşitli nedenleri olabilir. Böyle durumlarda karşı taraf da hangi yola başvuracağını bilemez. Karmaşık duygular içine girildiğinde de eşinin kendine aşık olabilmesi için dualara başvurulabilir. Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak dua çeşidi vardır. Bu dualar muhabbeti arttırmak için edilebildiği gibi aşık edebilmek için de tercih edilir.

Aşık Etme Duaları

Bu dualar uzaktan hoşlanılan bir kişinin kendisine aşık edebilmek için kullanılabilir. Bunun yanı sıra aşık etme dualarına başvurmanın bir diğer nedeni ise evli çiftlerinden birisinin sevgisinin azalmasıdır. Böyle durumlarda da tarafların yeniden birbirlerine aşık olabilmesi için bu dualara başvurulabilir.

Bu dualar edilirken kesinlikle art niyetten kaçınılmalıdır. Şayet tamamen iyi niyetli bir şekilde aşık etme duası okunuyorsa bu duanın etki etme ihtimali oldukça yüksektir. Alimler tarafından bu duaların üç gün üst üste okunması tavsiye edilir.

Esma ve Felak Suresi İle Aşık Etme

Eşin kendisine aşık olabilmesi için başvurulabilecek dualardan bir tanesi Felak Suresidir. Bu sure günde en az 7 kere okunmalıdır. Bunun yanı sıra okunması gereken dua Ya Rahman Esmasıdır. Bu esmanın da 21 kez okunması gerekir. Üst üste Felak suresi ve Ya Rahman Esmasının okunması duaların etkisini arttıracaktır. Bundan dolayı da en çok tercih edilen dualar onlardır.

Bağlama Büyüleri

Eşin yeniden sevgisini kazanabilmek için tercih edilen yollardan bir tanesi de bağlama büyüleridir. Bu büyüler sayesinde gözü dışarıda olan eş yeniden karısını ya da kocasını sevmeye başlar. Bunun için çeşitli büyüler vardır. Bunlarda bir tanesi Hüddam Beşir Efendi aracılığı ile yapılandır. Bu büyü için gerekli olan malzemeler ise şunlardır:

 • Yarım çay bardağı ayçiçeği yağı,
 • 1 kesme şeker.

Bu malzemelerin edinilmesinin ardından Hüddam Beşir Efendiye seslenerek bağlama büyüsü yapılabilir. Eşinin seni sevmesi için 44 kere okunacak duaların olduğu gibi büyüler de vardır. Kişiler hangi yol ile eşlerinin sevgisini kazanmak istiyorlarsa onu deneyebilir.

44 Kere Okunacak Dua-1

Duanın okunuşu :
Huvallâhul hâlikul bâriûl musavviru lehul esmâul husnâ, yusebbihu lehu mâ fîs semâvâti vel ard ve huvel azîzul hakîm

Duanın Türkçe Okunuşu
O Allah ki; Yaratan’dır, Bâri’dir (yokken var eden), Musavvir’dir (şekil verendir), güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde olanlar O’nu tespih eder. Ve O; Azîz’dir (yücedir), Hakîm’dir (hüküm ve hikmet sahibidir).

44 Kere Okunacak Dua-2

Yusuf Suresi’ni bir kağıda yaz.

(sayfa 353) ayetini yedi defa yaz. Yazılan bu kağıdı kendinin ve eşinin başına hafifçe sür. Allah’ın izni ile birbirinizi seversiniz. Bundan sonra: (sayfa 354) ayeti kerimesi yazılarak tatlı bir yemeğe karıştırılarak yedirilmelidir.

Yusuf Suresi Okunuşu

 1. Elif lam ra tilke ayatül kitabil mübın
 2. İnna enzelnahü kur’anen arabiyyel lealleküm ta’kılun
 3. Nahnü nekussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in künte min kablihı le minel ğafilın
 4. İz kale yusüfü li ebıhi ya ebeti innı raeytü ehade aşera kevkebev veş şemse vel kamera raeytühüm li sacidın
 5. Kale ya büneyye la taksus rü’yake ala ıhvetike fe yekıdu leke keyda inneş şeytane lil insani adüvvüm mübın
 6. Ve kezalike yectebıke rabbüke ve yüallimüke min te’vilil ehadısi ve yütimmü nı’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablü ibrahıme ishak inne rabbeke alımün hakım
 7. Le kad kane fı yusüfe ıhvetihı ayatül lis sailın
 8. İz kalu le yusüfü ve ehuhü ehabbü ila ebına minna ve nahnü usbeh inne ebana le fı dalalim mübın
 9. Uktülu yusüfe evitrahuhü erday yahlü leküm vechü ebıküm ve tekunu mim ba’dihı kavmen salihıyn
 10. Kale kailüm minhüm la taktülu yusüfe ve elkuhü fı ğayabetil cübbi yeltekıthü ba’düs seyyarati in küntüm faılın
 11. Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusüfe inna lehu lenasihun
 12. Ersilhü meana ğadey yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun
 13. Kale innı le yahzününı en tezhebu bihı ve ehafü ey ye’külehüz zi’bü ve entüm anhü ğafilun
 14. Kalu le in ekelehüz zi’bü ve nahnü usbetün inna izel le hasirun
 15. Fe lemma zehebu bihı ve ecmeu ey yec’aluhü fı ğayabetil cübb ve evhayna ileyhi le tünebbiennehüm bi emrihim haza ve hüm la yeş’urun
 16. Ve cau ebahüm ışaey yebkun
 17. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terakna yusüfe ınde metaına fe ekelehüz zi’b ve ma ente bi mü’minil lena ve lev künna sadikıyn
 18. Ve cau ala kamısıhı bi demin kezib kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl vallahül müsteanü ala ma tesıfun
 19. Ve caet seyyaratün fe erselu varidehüm fe edla delveh kale ya büşra haza ğulam ve eserruhü bidaah vallahü alımün bi ma ya’melun
 20. Ve şeravhü bi semenim bahsin derahime ma’dudeh ve kanu fıhi minez zahidın
 21. Ve kalellezişterahü mim mısra limraetihı ekrimı mesvahü asa ey yenfeana ev nettehızehu veleda ve kezalike mekkenna li yusüfe fil erdı ve li nuallimehu min te’vılil ehdıs vallahü ğalibün ala emrihı ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
 22. Ve lemma beleğa eşüddehu ateynahü hukmev ve ılma ve kezalike neczil muhsinın
 23. Ve ravedethülletı hüve fı beytiha an nefsihı ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek kale meazellahi innehu rabbı ahsene mesvay innehu la yüflihuz zalimun
 24. Ve le kad hemmet bihı ve hemme biha lev la er raa bürhane rabbih kezalike li nasrife anhüs sue vel fahşa’ innehu min ıbadinel muhlesıyn
 25. Vestebekal babe ve kaddet kamısahu min dübüriv ve elfeya seyyideha ledel bab kalet ma ceazü men erade bi ehlike suen illa ey yüscene ev azabün elım
 26. Kale hiye ravedetnı an nefsı ve şehide şahidüm min ehliha in kane kamısuhu kudde min kubulin fe sadekat ve hüve minel kazibın
 27. Ve in kane kamısuhu kudde min dübürin fe kezebet ve hüve mines sadikıyn
 28. Felemma raaa kamısahu kudde min dübürin kale innehu min keydikünn inne keydekünne azıym
 29. Yusüfü a’rıd an haza vestağfirı li zembik inneki künti minel hatıın
 30. Ve kale nisvetün fil medınetimraetül azızi türavidü fetaha an nefsih kad şeğafeha hubba inna leneraha fı dalalim mübın
 31. Felemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehünne müttekeev ve atet külla vahıdetim minhünne sikkınev ve kaletıhruc aleyhinn felemma raeynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehünne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera in haza illa melekün kerım
 32. Kalet fe zalikünnellezı lümtünnenı fıh ve le kad ravedtühu an nefsihı festa’sam ve leil lem yef’al ma amürruhu le yüscenenne ve leyekunem mines sağırın
 33. Kale rabbis sicnü ehabbü ileyye mimma yed’unenı ileyh ve illa tasrif annı keydehünne asbü ileyhinne ve eküm minel cahilın
 34. Festecabe lehu rabbühu fe sarafe anhü keydehünn innehu hüves semıul alım
 35. Sümme beda lehüm mim ba’di ma raevül ayati le yescününnehu hatta hıyn
 36. Ve dehale meahüs sicne feteyan kale ehadühüma innı eranı a’sıru hamra ve kalel aharu innı eranı ahmilü fevka ra’sı hubzen te’külüt tayru minh nebbi’na bi te’vılih inna nerake minel muhsinın
 37. Kale la ye’tiküma taamün türzekanihı illa nebbe’tüküma bi te’vılihı kable ey ye’tiyeküma zaliküma mimma alemenı rabbı innı teraktü millete kavmil la yü’minune billahi ve hüm bil ahırati hüm bil ahırati hüm kafirun
 38. Vetteba’tü millete abai ibrahıme ve ishaka ve ya’kub ma kane lena en nüşrike billahi min şey’ zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseran nasi la yeşkürun
 39. Ya sahıbeyis sicni e erbabüm müteferrikune hayrun emillahül vahıdül kahhar
 40. Ma ta’büdune min dunihı illa esmaen semmeytümuha entüm ve abaüküm ma enzelellahü biha min sültan inil hukmü illa lillah emera ella ta’büdu illa iyyah zaliked dınül kayyimü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
 41. Ya sahıbeyis sicni emma ehadüküma fe yeskıy rabbehu hamra ve emmel aharu fe yuslebü fe te’külüt tayru mir ra’sih kudıyel emrullezı fıhi testeftiyan
 42. Ve kale lillezı zanne ennehu nacim minhümezkürnı ınde rabbike fe ensahüş şeytanü zikra rabbihı fe lebise fis sicni bid’a sinın
 43. Ve kalel melikü innı era seb’a bekaratin simaniy ye’külühünne seb’un ıcafüv ve seb’a sümbülatin hudriv ve uhara yabisat ya eyyühel meleü eftunı fı rü’yaye in küntüm lir rü’ya ta’bürun
 44. Kalu adğasü ahlam ve ma nahnü bi te’vılil ahlami bi alimın
 45. Ve kalellezı neca minhüma veddekera ba’de ümmetin ene ünebbiüküm bi te’vılihı fe ersilun
 46. Yusüfü eyyühes sıddıku eftina fı seb’ı bekaratin simaniy ye’külününne seb’un ıcafüv ve seb’ı sümbülatin hudriv ve ühara yabisatil leallı erciu ilen nasi leallehüm ya’lemun
 47. Kale tezraune seb’a sinıne deeba fe ma hasadtüm fezeruhü fı sümbülihı illa kalılem mimma te’külun
 48. Sümme ye’tı mim ba’di zalike seb’un şidadüy ye’külne ma kaddemtüm lehünne illa kalılem mimma tuhsınun
 49. Sümme ye’tı mim ba’di zalike amün fıhi yüğasün nasü ve fıhi ya’sırun
 50. Ve kalel melikü’tunı bih fe lemma caehür rasulü kalercı’ila rabbike fes’elhü ma balün nisvetillatı katta’ne eydiyehünn inne rabbı bi keydihinne alım
 51. Kale ma hatbükünne iz ravedtünne yusüfe an nefsih kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’ kaletimraetül azızil ane hashasal hakku ene ravedtühu an nefsihı ve innehu le mines sadikıyn
 52. Zalike li ya’leme ennı lem ehunhü bil ğaybi ve ennellahe la yehdı keydel hainın
 53. Ve ma überriü nefsı innen nefse le emmaratüm bis sui illa ma rahıme rabbı inne rabbı ğafurur rahıym
 54. Ve kalel melikü’tunı bihı estahlıshü li nefsı fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekınün emın
 55. Kalec’alnı ala hazainil ard innı hafıyzun alım
 56. Ve kezalike mekkenna li yusüfe fil ard yetebevveü minha haysü yeşa’ nüsıybü bi rahmetina men neşaü ve la nüdıy’u ecral muhsinın
 57. Ve le ecrul ahırati hayrul lillezıne amenu ve kanu yettekun
 58. Ve cae ıhvetü yusüfe fe dehalu aleyhi fe arafehüm ve hüm lehu münkirun
 59. Ve lemma cehhezehüm bi cehazihim kale’tunı bi ehıl leküm min ebıküm ela teravne ennı ufil keyle ve ene hayrul münzilın
 60. Fe il lem te’tunı bihı fe la keyle leküm ındı ve la takrabun
 61. Kalu senüravidü anhü ebahü ve inne le faılun
 62. Ve kaleli fityanihic’alu bidaatehüm fı rihalihim leallehüm ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehüm yarciun
 63. Fe lemma raceu ila ebıhim kalu ya ebana münia minnel keylü fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu lehafizun
 64. Kale hel amenüküm aleyhi illa kema emintüküm ala ehıyhi min kabl fellahü hayrun hafizav ve hüve erhamür rahımın
 65. Ve lemma fetehu metaahüm vecedu bidaatehüm ruddet ileyhim kalu ya ebana ma nebğıy hazihı bidaatüna ruddet ileyna ve nemıru ehlena ve nahfezu ehana ve nezdadü keyle beıyr zalike keylüy yesır
 66. Kale len ürsilehu meaküm hatta tü’tuni mevsikam minellahi lete’tünnenı bihı illa ey yühata biküm fe lemma atevhü mevsikahüm kalellahü ala ma nekulü vekıl
 67. Ve kale ya beniyye la tedhulu mim babiv vahıdiv vedhulu min ebvabim müteferrikah ve ma uğnı anküm minellahi min şey’ inil hukmü illa lillah aleyhi tevekkelt ve aleyhi fel yetevekkelil mütevekkilun
 68. Ve lemma dehalu min haysü emerahüm ebuhüm ma kane yuğnı anhüm minellahi min şey’in illa laceten fı nefsi ya’kube kadaha ve innehu le zu ılmil lima allemnahü ve lakinne ekseran nasi la ya’lemun
 69. Ve lemma dehalu ala yusüfe ave ileyhi ehahü kale innı ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun
 70. Fe lemma cehhezehüm bi cehazihim ceales sikayete fı rahli ehıyhi sümme ezzene müezzinün eyyetühel ıyru inneküm le sarikun
 71. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkıdun
 72. Kalu nefkıdü suvaal meliki ve li men cae bihı hımlü beıyriv ve ene bihı zeıym
 73. Kalu tellahi le kad alimtüm ma ci’na li nüfside fil erdı ve ma künna sarikıyn
 74. Kalu fe ma cezaühu in küntüm kazibın
 75. Kalu cezaühu mev vücide fı rahlihı fe hüve cezaüh kezalike necziz zalimın
 76. Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ehıyhi sümmestahraceha min viai ehıyh kezalike kidna li yusüf ma kane li ye’huze ehahü fı dınil melikı illa ey yeşaellah nerfeu deracatim men neşa’ ve fevka külli zı ılmin alım
 77. Kalu iy yesrık fe kad seraka ehul lehu min kabl fe eserraha yusüfü fı nefsihı ve lem yübdiha lehüm kale entüm şerrum mekana vallahü a’lemü bima tesıfun
 78. Kalu ya eyyühel azızü inne lehu eben şeyhan kebıran fe huz ehadena mekaneh inna nerake minel muhsinın
 79. Kale meazellahi en ne’huze illa mev vecedna metaana ındehu inna izel le zalimun

 

 1. Fe lemmestey’esu minhü halesu neciyya kale kebıruhüm e lem ta’lemu enne ebaküm kad ehaze aleyküm mevsikam minellahi ve min kablü ma ferrattüm fı yusüf fe len ebrahal erda hatta ye’zene lı ebı ev yahkümellahü lı ve hüve hayrul hakimın
 2. İrciu illa ebıküm fe kulu ya ebana innebneke serak ve ma şehidna illa bima alimna ve ma künna lilğaybi hafizıyn
 3. Ves’elil karyetelletı künna fıha vel ıyralletı akbelna fıha ve inna lesadikun
 4. Kale bel sevvelet leküm enfüsüküm emra fe sabrun cemıl asellahü ey ye’tiyenı bihim cemıa innehu hüvel alımül hakım
 5. Ve tevella anhüm ve kale ya esefa ala yusüfe vebyaddat aynahü minel huzni fe hüve kezıym
 6. Kalu tellahi tefteü tezküru yusüfe hatta tekune haradan ev teküru yusüfe hatta tekune haradan ev tekune minel halikın
 7. Kale innema eşku bessı ve huznı ilellahi ve a’lemü minellahi ma la ta’lemun
 8. Ya beniyyezhebu fe tehassesu miy yusüfe ve ehıyhi ve la tey’esu mir ravhıllahi illel kavmül kafirun
 9. Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyühel azızü messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatim müzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleynav innellahe yeczil mütesaddikıyn
 10. Kale hel alimtüm ma fealtüm bi yusüfe ve ehıyhi iz entüm cahilun
 11. Kalu einneke le ente yusüf kale ene yusüfü ve haza ehıy kad mennellahü aleyna innehu mey yettekı ve yasbir fe innellahe la yüdıy’u ecral muhsinın
 12. Kalu tellahi le kad aserakellahü aleyna ve in künna le hatıın
 13. Kale la tesrıbe aleykümül yevm yağfirullahü leküm ve hüve erhamür rahımın
 14. İzhebu bi kamısıy haza fe elkuhü ala vechi ebı ye’ti besıyra ve’tunı bi ehliküm ecmeıyn
 15. Ve lemma fesaletil ıyru kale ebuhüm innı le ecidü rıha yusüfe lev la en tüfennidun
 16. Kalu tellahi inneke le fı dalalikel kadım
 17. Fe lemma en cael beşıru elkahü ala vechihı fertedde besıyra kale elem ekul leküm innı a’lemü minellahi ma la ta’lemun
 18. Kalu ya ebanestağfir lena zünubena inna künna hatıın
 19. Kale sevfe estağfiru leküm rabbı innehu hüvel ğafurur rahıym
 20. Fe lemma dehalu ala yusüfe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaellahü aminın
 21. Ve rafea ebeveyhi alel arşi ve harru lehu sücceda ve kale ya ebeti haza te’vılü rü’yaye min kablü kad cealeha ribbı hakka ve kad ahsene bı iz ahracenı mines sicni ve cae biküm minel bedvi mim ba’di en nezeğaş şeytanü beynı ve beyne ıhvetı inne rabbı latıyfül lima yeşa’ innehu hüvel alımül hakım
 22. Rabbi kad ateytenı minel mülki ve allemtenı min te’vılil ehadıs fatıras semavati vel erdı ente veliyyı fid dünya vel ahırah teveffenı müslimev ve elhıknı bis salihıyn
 23. Zalike min embail ğaybi nuhıyhi ileyk ve ma künte ledeyhim iz ecmeu emrahüm ve hüm yemkürun
 24. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mü’minın
 25. Ve ma tes’elühüm aleyhi min ecr in hüve illa zikrul lil alemın
 26. Ve keeyyim min ayetin fis semavati vel erdı yemürrune aleyha ve hüm anhü mu’ridun
 27. Ve ma yü’minü ekseruhüm billahi illa ve hüm müşrikun
 28. E fe eminu en te’tiyehüm ğaşiyetüm min azabillahi ev te’tiyehümüs saatü bağtetev ve hüm la yeş’urun
 29. Kul hazihı sebılı ed’u ilellahi ala besıyratin ene ve menittebeanı ve sübhanellahi ve ma ene minel müşrikın
 30. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhıy ileyhim min ehlil kura e fe lem yesıru fil erdı fe yenzuru keyfe kane akıbetüllezıne min kablihim ve la darul ahırati hayrul lillezınettekav e fe la ta’kılun
 31. Hatta izestey’eser rusülü ve zannu ennehüm kad küzibu caehüm nasruna fe nücciye men neşa’ ve la yüraddü be’süna anil kavmil mücrimın
 32. Le kad kane fı kasasıhum ıbratül li ülil elbab ma kane hadısey yüftera ve lakin tasdıkallezı beyne yedeyhi ve tefsıyle külli şey’iv ve hüdev ve rahmetel li kavmiy yü’minun